GEO / ENG / RUS
 
 
     

გერმანელები საქართველოში

                                            

 

საპატრიარქო და ეჩმიაძინი სურბ ნშანის თაობაზე

წმინ­და ეჩ­მი­ა­ძი­ნი გა­მო­ეხ­მა­უ­რა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სა­პატ­რი­არ­ქოს გან­ცხა­დე­ბას იმის თაობაზე, რომ სურბ ნშა­ნის ტა­ძრის წარმომავლობის საკითხი ერთობლივი კომისიის დასკვნის შედეგად უნდა დაიდოს, და მას გაუგებარი უწოდა.

ეჩ­მი­ა­ძი­ნის პრეს­სამ­სა­ხუ­რის ხელ­მძღვა­ნელ­მა ვაგ­რამ მე­ლი­კი­ან­მა  ИА REGNUM-ს გა­ნუც­ხა­და, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს მარ­თლმა­დი­დე­ბე­ლი ეკ­ლე­სი­ის მი­ერ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი გან­ცხა­დე­ბა, გა­უ­გებ­რო­ბას იწ­ვევს და იგი ძნე­ლად აღ­საქ­მე­ლია, „ეკ­ლე­სი­ის წარ­წე­რე­ბი, რო­მე­ლიც მი­სი აგე­ბის დროს ამოკ­ვე­თეს, მოწ­მობს რომ ეს ტა­ძა­რი სომ­ხუ­რია".

სა­ქარ­თვე­ლოს მარ­თლმა­დი­დე­ბე­ლი ეკ­ლე­სი­ის გან­ცხა­დე­ბა­ში ნათ­ქვა­მია, რომ - ” უნ­და შე­იქ­მნას ერ­თობ­ლი­ვი კო­მი­სია, რო­მე­ლიც ჩა­ა­ტა­რებს არ­ქე­ო­ლო­გი­ურ კვლე­ვებს და და­დებს სა­თა­ნა­დო დას­კვნას. ამ საქ­მე­ში კი აუ­ცი­ლებ­ლად უნ­და მი­ი­ღონ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა რო­გორც სა­ქარ­თვე­ლოს სა­პატ­რი­არ­ქოს, ისე სომ­ხუ­რი მხა­რის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­მა, რა­თა მი­უ­კერ­ძო­ებ­ლად გა­ნი­საზ­ღვროს ტაძ­რის წარ­მო­მავ­ლო­ბა, აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე კი, მი­სი კუთ­ვნი­ლე­ბის სა­კით­ხი.”

ეჩ­მი­ა­ძი­ნი და­დე­ბი­თად აფა­სებს წი­ნა წელს გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ცვლი­ლე­ბებს, რო­მე­ლიც რე­ლი­გი­ურ ჯგუ­ფებს სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს სა­ჯა­რო სა­მარ­თლის იუ­რი­დი­უ­ლი პი­რის სტა­ტუ­სით და­რე­გის­ტრირ­დნენ და შემ­დეგ ნა­ბი­ჯად ე.წ სა­და­ვო ეკ­ლე­სი­ე­ბის გად­მო­ცე­მას ასა­ხე­ლებს: ”მე­ო­რე ნა­ბი­ჯი იქ­ნე­ბა ექ­ვსი სომ­ხუ­რი ეკ­ლე­სი­ის ჩვე­ნი ეპარ­ქი­ი­სათვს გა­და­ცე­მა, რომ­ლებ­ზეც ქარ­თუ­ლი მხა­რე გვე­და­ვე­ბა. სწო­რედ ამ და­ვის გა­მოა, რომ სომ­ხე­თის ეკ­ლე­სია ქარ­თულ მი­წა­ზე არ­სე­ბულ თა­ვის ტაძ­რებ­ზე ვერ ზრუ­ნავს“. – ამბობს მელიკიანი.

2012 წლის 6 იანვარს სურბ ნშანში ისევ ხანძარი გაჩნდა, ხოლო 10 იანვარს გუმბათის საყრდენი ოთხი სვეტიდან ერთერთი ჩამოიქცა.

ამჟამად სურბ ნშანის ტაძარში გაწმენდითი სამუშაოები დასრულებულია და გამაგრებითი სამუშაოები უნდა დაიწყოს.

ჟურნალი სოლიდარობა

ეთნოსები საქართველოში

რელიგიები საქართველოში

დამდეგი დღესასწაული

ებრაული, 30 სექტემბერი

იომ კუპური

ვებ გვერდი შექმნილია გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით     
 


Created By Intellcom Group